Saturday, 02 May 2020 12:02

(Influenza) ኢንፍሉዌንዛእናእርግዝና

Written by  ፀሐይ ተፈረደኝ ከኢሶግ
Rate this item
(0 votes)


ኢንፍሉዌንዛበመባልቀደምሲልየሚታወቀውእንደጉንፋንያለከአየርጸባይወይንምከተለያዩምክንያቶችየተነሳጊዜንጠብቆየሚታይናየሚጠፋግንብዙሰዎችበየጊዜውእንደሚይይዛቸውጉንፋንቀለልያለሳይሆንከበድየሚልሕመምያለውናከሰውወደሰውየመተላለፍባህርይያለውሕመምነው፡፡ ኢንፍሉዌንዛ ኤ እና ቢ በመባልበሁለትየሚለይሲሆን ቢ የተባለውበተለይበሰዎችላይየሚፈጠርሲሆን ኤ የተባለውግንበእንስሶችላይምሊፈጠርየሚችልነው፡፡ ሁለቱምአይነትየኢንፍሉዌንዛሕመሞችከተያዙትሰዎችበማስነጠስወይንምበማሳልጊዜበሚወጣውቫይረሱንየተሸከመእርጥበትአማካኝነትወደሌላውሰውመተንፈሻአካልበመግባትለሕመምይዳርጋልይላልመረጃችን፡፡

በኢንፍሉዌንዛየተያዙሰዎችከዚህየሚከተሉትንምልክቶችሙሉበሙሉምይሁንበከፊልያሳያሉ፡፡
 • ትኩሳት፤
 • ሳል፤
 • ጉሮሮአካባቢሕመም፤
 • በአፍንጫበኩልእርጥበትያለውፈሳሽ (ንፍጥ)፤
 • የተለያዩየሰውነትክፍሎችወይንምጡንቻዎችሕመም፤
 • እራስምታት፤
 • ድካም፤
 • አንዳንድሰዎች (በአብዛኛውህጻናት) ደግሞየማስታወክእናየተቅማጥሊኖራቸውይችላል፡፡  


አንዲትእርጉዝሴትበጉንፋንወይንምበኢንፍሉዌንዛወይንምበሌላሕመምምክንያትየትኩሳትሕመምቢታይባትበተለይምእርግዝናውከመጀመሪያውደረጃማለትምእስከሶስትወርድረስባለውጊዜላይከሆነበተረገዘውጽንስውልደትላይችግርሊያስከትልይችላል፡፡ ከዚህምበተጨማሪእርጉዝዋሴትበትኩሳትሕመምበምትሰቃይበትጊዜየግድወደህክምናመሔድእናሕመሙንመቋቋምእንዲያስችላትከሐኪምጋርበፍጥነትመመካከርናአንዳንድመድሀኒቶችንመውሰድሊኖርባትይችላል፡፡
አንዲትሴትበተለይምበመጀመሪያውየእርግዝናተርምላይእያለችጉንፋንቢይዛትየሚደርስባትየጤናመታወክአስቸጋሪስለሚሆንጥንቃቄማድረግይገባታል፡፡ መረጃውእንደሚገልጸውእርግዝናውእስከሶስትወርእድሜባለውጊዜእርጉዝዋሴትኢንፍሉዌንዛወይንምኃይለኛጉንፋንቢይዛትጽንሱንየማጣትወይንምካለጊዜውየመውለድእጣፈንታወይንምኪሎውአነስተኛየሆነልጅመውለድእንዲያጋጥምምክንያትሊሆንይችላል፡፡ አንዲትእርጉዝሴትኢንፍሉዌንዛሲይዛትበተለይምእርግዝናውበሁለተኛናበሶስተኛደረጃላይየሚገኝከሆነሳንባዋበከፍተኛደረጃኦክስጂንስለሚፈልግሕመሙንጠንካራሊያደርገውይችላል፡፡  
እ.ኤ.አ በ2016 በተደረገጥናትእንደታወቀውይህየኢንፍሉዌንዛfluየሚባለውሕመምክትባትበወሰዱትእናባልወሰዱትእርጉዝሴቶችላይልዩነትአሳይቶአል፡፡ክትባትየወሰዱትሴቶችላይሕመሙ በ51%ቀንሶተገኝቶአል፡፡ በዲሴምበር 17/2019 የተደረገውጥናትእንዳመለከተውምበእርግዝናጊዜየሚከሰትኢንፍሉዌንዛወይንምfluበጽንሱላይክብደቱንየመቀነስወይንምካለጊዜውየመወለድሁኔታንሊያስከትልበትእንደሚችልበተደጋጋሚመታየቱንያረጋግጣል፡፡ (Influenza virus may cross the placenta and infect the fetus.) ኢንፍሉዌንዛቫይረስየእንግዴልጅንበማለፍጽንስንሊጎዳእንደሚችልአጥኚዎችይገልጻሉ፡፡ እርግዝናበራሱየእርጉዝዋንሴትተፈጥሮአዊአቅምማለትምልብን፤ሳንባንየመሳሰሉትአካላትላይጫናስለሚፈጥርእንደfluያሉ (ኢንፍሉዌንዛ) ሕመሞችሁኔታውንወደከፋደረጃለማድረስቀላልሊሆንላቸውይችላል፡፡

"A high core body temperature can kill the fetus in the first eight weeks of pregnancy," Dr. Hill…ከፍተኛደረጃየደረሰትኩሳትበእርጉዝዋሴትላይሲከሰትበመጀመሪያውስምንትሳምንታትጊዜውስጥጽንሱእንዲቋረጥምክንያትሊሆንይችላል፡፡ ባጠቀላይምኢንፌክሽንየሚያስከትሉእንደባክቴሪያ፤ቫይረስ፤ፓራሳይትወይንምፈንገስ(bacteria, viruses, parasites or fungi) ያሉበቀጥታምይሁንበተዘዋዋሪመንገድከአንድሰውወደሌላሰውየሚተላፉInfections (ኢንፌክሽኖች)ናቸው፡፡

ከተወሰኑወራትወዲህአለምንያስጨነቀው COVID-19 ኮሮናቫይረስቀደምሲልእ.ኤ.አ በ2003/ ከተከሰተውSARS ከተሰኘውቫይረስጋርተመሳሳይነትቢኖረውም  (novel coronavirus) COVID-19 ግንበአይነቱየተለየነው፡፡ አጠራሩም  novel coronavirus (ኖቭልኮሮናቫይረስ)የተባለውእስከዛሬድረስተከስቶየማያውቅበአይነቱአዲስየሆነከአሁንቀደምሰዎችበዚህቫይረስሕመምተይዘውየማያውቁበትወረርሽኝበመሆኑነው፡፡

COVID-19 ወቅትንተከትሎከሚከሰተውኢንፍሉዌንዛወይንምጉንፋንጋርበመጠኑበተመሳሳይነትየመተንፈሻአካላትላይሕመምያለውቢሆንምነገርግንበሳንባላይከፍተኛጉዳትየሚያደርስትንፋሽየሚያሳጥርእናየመተንፈሽችሎታንየሚያሳጣእጅግየከፋደረጃያለውሕመምነው፡፡ በአለምላይያሉህዝቦችቀደምሲልየነበረውንኢንፍሉዌንዛወይንምጉንፋንየመቋቋምአቅምያላቸውሲሆንበአዲስመልክየመጣውንኮሮናቫይረስግንለመቋቋምየሚያስችልተፈጥሮአውአቅምማንምየለውምማለትየሚያስችለውበቫይረሱየተያዙሁሉካልታከሙየመዳንአዝማሚያውየማይታመንበመሆኑነው፡፡ኢንፍሉዌንዛወይንምጉንፋንበቤትውስጥበሚደረግየተለያየእርዳታመዳንሲቻልኮሮናቫይረስግንየግድጠንከርያለህክምናመውሰድያስፈልገዋል፡፡  

እንደየአለምጤናድርጅትእማኝነትበአለምአቀፍደረጃየኮሮናቫይረስከያዛቸውሰዎችመካከል 3.4%ያህሉሕይወታቸውያለፈሲሆንበኢንፍሉዌንዛምክንያትለህልፈትየተዳረጉትግንበሕመሙከተያዙትውስጥበጣምትንሽማለትምወደ 1%ብቻናቸው፡፡

አንድሰውትኩሳት፤ሳል፤የመተንፈስችግርእናየትንፋሽማጠርምልክትሲታይበትካለምንምማንገራገርበአፋጣኝወደሕክምናመሄድእንዳለበትየጤናመረጃዎችያስጠነቅቃሉ፡፡ ምናልባትምበቫይረሱከተያዙሰዎችአካባቢከነበሩምልክቱ ከ 5-6 ቀንድረስየሚታይበመሆኑእራስንመከታተልተገቢይሆናልእንደWHO ምክር፡፡

COVID-19 የተሰኘውቫይረስቀደምሲልሲታወቅከነበረውኢንፍሉዌንዛጋርየማይመሳሰልአስከፊወረርሽኝእስከሆነድረስበእርግዝናላይያሉሴቶችበእጅጉሊያስቡበትናሊጠነቀቁእንደሚገባማጤንተገቢሲሆንበተለያዩመገናኛብዙሀንየሚገለጹየጥንቃቄመንገዶችንችላማለትበጭራሽአይገባም፡፡
ሰዎችበቫይረሱከተመረዙበሁዋላ ከ5-6 ቀንድረስባለውጊዜትኩሳትናሳል ፤የትንፋሽማጠር፤ የመተንፈስችግርሊደርስባቸውይችላል፡፡ የህመምስሜቱ ከ2-14 ቀንድረስእየጨመረሊሄድይችላል፡፡ ማንኛውምሰውማለትምበእርግዝናላይያሉሴቶችወይንምሕጻናትምልክቱከታየባቸውበፍጥነትተገቢውንሕክምናእንዲያገኙለማድረግቤተሰብድርሻውንሊወጣይገባል፡፡   
እርጉዝሴቶችቀድሞውኑምየተለያዩሕመሞችማለትምየልብሕመም፤የስኩዋር ፤የመተንፈሻአካልሕመም፤ካንሰርያለባቸውከሆነእናበኮሮናቫይረስከተያዙይበልጥሊጎዱእንደሚችሉአስቀድሞማወቅያስፈልጋል፡፡ በእርግጥበእርግዝናምክንያትበቫይረሱለመያዝየተለየምክንያትየለም፡፡ ግንእንደማንኛውምሰውቫይረሱቢይዛቸውበእርግዝናውምክንያትያላቸውተፈጥሮአዊየሰውነትአቅምመቀነስንጨምሮየከፋችግርእንዳይገጥማቸውአስቀድሞመጠንቀቅጠቃሚይሆናል፡፡  

ምንጭ፡-Influenza (flu) and pregnancy | March of Dimes
www.marchofdimes.org


Read 1605 times